SÄÄNNÖT

Säännöt

Sukuseura merkitty yhdistysrekisteriin: 22.3.1990
Säännöt hyväksytty Patentti- ja rekisterihallituksessa: 31.1.2012

I. Sukuseuran nimi, kotipaikka ja tarkoitus

1 §. Yhdistyksen nimi on Tuonosen sukuseura r.y., kotipaikka Juuan kunta ja toimialue koko maa. Yhdistystä kutsutaan jäljempänä suku­seuraksi tai seuraksi.

2 §. Sukuseuran tarkoituksena on selvittää suvun vaiheita ja historiaa, vaalia suvun perinteitä ja edistää yhteenkuuluvuuden tunnetta jä­sentensä keskuudessa.

3 §. Sukuseura pyrkii toteuttamaan tarkoitusperiään:

 • järjestämällä yhteisiä kokouksia, sukupäiviä, retkeilyjä ja muita seu­ran toimintaan liittyviä tilaisuuksia,
 • keräämällä ja arkistoimalla sukua koskevaa tietoutta,
 • selvittämällä ja auttamalla suvun jäseniä selvittämään suvun vai­heita sekä saattamalla tutkimustyön tulokset jäsentensä tietoon,
 • harjoittamalla sukuseuran tarkoitusperiä edistävää julkaisu toimintaa sekä
 • pitämällä jatkuvasti luetteloa suvun jäsenistä.

II. Suvun jäsenet

4 §. Sukuseuran jäseneksi voidaan hyväksyä jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö, joka isän tai äidin puolelta on sukuun kuuluva tai joka avioliiton kautta on siihen liittynyt  tai sukuun kuulumaton henkilö, joka hyväksyy sukuseuran tarkoituksen ja toiminnan päämäärän.

5 §. Sukuseuraan pyrkivän on ilmoittauduttava seuran hallitukselle, joka päättää jäseneksi ottamisesta. Jäsenen, joka haluaa erota sukuseurasta, on ilmoitettava siitä kirjalli­sesti seuranhallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka suul­lisesti seuran kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

6 §. Sukuseuran jäsenen tulee suorittaa varsinaisen sukukokouksen vahvistama vuosittainen jäsenmaksu. Seuran hallitus voi myöntää vapautuksen jäsenmaksusta korkean iän, sairauden tai muun syyn aiheuttaman maksukyvyn heikentymisen perusteella.

7 §. Sukuseuran ainaisjäseneksi katsotaan jäsen, joka yhdellä kertaa suorittaa jäsenmaksun kymmenkertaisena.

8 §. Seuran jäsenen alle 18-vuotiaat lapset voivat liittyä seuraan nuori­sojäseninä, jotka ovat vapaat jäsenmaksusta ja joilla ei ole äänioi­keutta seuran kokouksissa.

9 §. Hallituksen esityksestä voi sukukokous kutsua sukuseuran kunniajä­seneksi henkilön, joka on erityisesti ansioitunut seuran toiminnassa. Kunniajäsen on vapaa jäsenmaksusta.

10 §. Sukuseuran jäsenistä tulee hallituksen pitää jäsenluetteloa.

III. Seuran hallitus

11 §. Sukuseuran asioita hoitaa hallitus, joka valitaan varsinaisessa sukukokouksessa. Hallitukseen kuuluu vähintään kuusi ja enintään yhdeksän kuudeksi vuodeksi kerrallaan valittua jäsentä. Hallituksen toimikausi on kolme vuotta. Lähinnä puolet hallituksen jäsenistä on erovuoroisia  joka kolmas vuosi. Ensimmäisellä kerralla erovuoroisuus ratkaistaan arvalla; sen jälkeen vuoron mukaan. Heidät voidaan valita uudelleen jäseniksi. Hallitus valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä keskuudestaan tai ulkopuolelta sukuseuran sihteerin, rahastonhoitajan ja muut mahdolliset toimihenkilöt. Hallituksen puheenjohtajaa kutsutaan myös sukuseuran esimieheksi ja varapuheenjohtajaa myös seuran varaesimieheksi. Hallitus on päätösvaltainen, kun sukuseuran esimies tai varaesimies sekä vähintään kaksi muuta hallituksen jäsentä, jos hallituksen jäsenmäärä on kuusi tai vähintään neljä muuta jäsentä, jos jäsenmäärä on kuutta suurempi, on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni. Hallituksen kokouksista on pidettävä päätöspöytäkirjaa.

12 §. Hallitus voi keskuudestaan tai muista sukuseuran jäsenistä asettaa avukseen valiokuntia erityisten tehtävien hoitamista varten.

13 §. Sukuseuran nimen kirjoittavat sukuseuran esimies ja varaesimies yhdessä tai jompikumpi heistä yhdessä seuran sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa taikka sihteeri ja rahastonhoitaja yhdessä.

14 §. Sukuseura voi toimintansa tukemista varten ottaa vastaan testamentattua tai lahjoitettua omaisuutta, tai perustaa rahastoja sekä asianomaisella luvalla järjestää keräyksiä ja arpajaisia. Seura voi omistaa myös toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä.

IV. Seuran tilit

15 §. Sukuseuran tilit päätetään kalenterivuosittain. Ne on annettava tilintarkastajille tarkastettaviksi viimeistään seuraavan helmikuun kuluessa. Tilintarkastajien lausunto tilien ja seuran hallinnon tarkastuksesta on annettava hallitukselle viimeistään seuraavan maaliskuun aikana.

V. Seuran kokoukset

16 §. Sukuseuran varsinainen sukukokous pidetään hallituksen kutsusta sen määräämässä paikassa ja määräämänä aikana joka kolmas vuosi huhti-syyskuun kuluessa. Kokouksesta on ilmoitettava seuran jäsenille vähintään neljä viikkoa aikaisemmin kutsulla, joka on julkaistu sanomalehdissä tai annettu tiedoksi kirjeellä. Ylimääräiseen sukukokoukseen kutsutaan seuran jäsenet hallituksen toimesta sanomalehti-ilmoituksella tai kirjeellä vähintään kaksi viikkoa ennen kokousta.

17 §. Sukukokoukselle valitaan puheenjohtaja ja sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Kokouksessa todetaan sen laillisuus.
Varsinaisessa sukukokouksessa päätetään seuraavista asioista:

 1. Hyväksytään kolmen edellisen vuoden toimintakertomukset.
 2. Hyväksytään kolmen edellisen vuoden tilit ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä tilivelvollisille.
 3. Vahvistetaan hallituksen laatima alkaneen kolmivuotiskauden toimintasuunnitelma, sekä talousarvio.
 4. Valitaan hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.
 5. Valitaan kaksi varsinaista tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan alkaneen kolmivuotiskauden tilejä ja seuran hallintoa.
 6. Päätetään alkaneen kolmivuotiskauden vuosijäsenmaksusta, sekä
 7. Päätetään muista kokouskutsussa mainituista asioista.

18 §. Sukukokouksessa on jokaisella sukuseuran läsnäolevalla jäsenellä, joka on suorittanut edellisvuoden jäsenmaksunsa, yhtäläinen äänioikeus. Kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jonka hyväksi useimmat äänet on annettu, ellei näissä säännöissä edellytetä määräenemmistöä. Jos äänet menevät tasan, voittaa se mielipide, jonka puolesta kokouksen puheenjohtaja on äänestänyt. Äänten ollessa vaaleissa tasan, määrätään tulos arvalla.

VI. Sääntöjen muuttaminen ja seuran purkaminen

19 §. Päätös sääntöjen muuttamisesta tai sukuseuran purkamisesta voidaan tehdä vain, jos siitä on kokouskutsussa nimenomaan ilmoitettu. Päätös sääntöjen muuttamisesta edellyttää, että sitä on kannattanut vähintään kaksi kolmannesta äänestyksessä annetuista äänistä. Sukuseuran purkamista koskevan päätöksen tekemiseen vaaditaan sama äänten enemmistö kahdessa peräkkäisessä suvun kokouksessa, jotka pidetään vähintään kahden kuukauden väliajoin.

20 §. Jos sukuseura purkautuu, viimeisessä sukukokouksessa on päätettävä seuran omaisuuden käyttämisestä seuran tarkoitusperiä edistävällä tavalla. Sukuseuran aineisto on luovutettava Valtionarkistolle tai jollekin Savo-Karjalan maakunta-arkistolle.

21 §. Kaikessa muussa noudatetaan yhdistyslain voimassa olevia säännöksiä.